Algemene voorwaarden TypeAcademie

In de algemene voorwaarden lees je alles over de voorwaarden, die van toepassing zijn op de levering, betaling en garantie op de typecursussen van de TypeAcademie. Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 februari 2023 en de TypeAcademie wordt verder genoemd als de ondernemer.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

 • Van der Kooij Opleiding & Training handelend onder de naam TypeAcademie
 • Vestigingsadres: De Savornin Lohmanlaan 90, 2566 AR Den Haag
 • Telefoonnummer: +31 (0)707790830
 • E-mailadres: hello@typeacademie.nl
 • KvK-nummer: 27357513
 • Bankrekeningnummer: NL97 INGB 0007756625
 • BTW nummer: NL145285133B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van de ondernemer: online typecursussen.

Artikel 3 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de cursist of diens wettelijke vertegenwoordiger en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. In deze algemene voorwaarden wordt de koper verder genoemd als de cursist. Aanvaarding vindt plaats door inschrijving of aankoop.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. De cursist heeft bij het aanbod op de website typeacademie.nl de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden gedurende een bedenktijd van 14 dagen te ontbinden. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Indien de cursist binnen de gestelde bedenktijd al gestart is met de typecursus (alle varianten), vervalt het herroepingsrecht.
 3. Indien de cursist een bedrag betaald heeft en recht heeft op kosteloze ontbinding van de overeenkomst, betaald de ondernemer dit bedrag binnen 7 dagen na de herroeping terug.

Artikel 4 – Betaling

 1. De prijzen zijn op de website typeacademie.nl vermeld in euro’s en inclusief BTW.
 2. De cursist betaalt de verschuldigde gelden vooruit door middel van één van de aangeboden betaalmogelijkheden op typeacademie.nl. De cursist is verplicht alle voor de betaling benodigde gegevens correct en volledig aan de ondernemer te verstrekken. De ondernemer verschaft de cursist pas een licentie als aan alle voorwaarden is voldaan en indien de typecursus is betaald.
 3. Indien de cursist niet tijdig voor betaling heeft zorg gedragen, stelt de ondernemer hem een nadere termijn voor betaling voor. Wordt binnen deze termijn niet betaald, dan is de ondernemer gerechtigd de afgenomen cursus met onmiddellijke ingang te beëindigen en is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de cursist wettelijke rente, administratiekosten en eventuele incassokosten verschuldigd.

Artikel 6 – Overige voorwaarden

 1. De ondernemer gebruikt de persoonsgegevens van de cursist alleen voor intern gebruik. De ondernemer gaat daar vertrouwelijk mee om.
 2. De ondernemer verschaft de cursist een licentie voor de digitale leeromgeving van TypeworldXL. Deze licentie is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. De cursist dient zorgvuldig met het wachtwoord om te gaan. De cursist houdt dit geheim en bewaart dit op een veilige plek. De cursist dient verlies, diefstal, misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan de ondernemer te melden.
 4. Bij storing in de digitale leeromgeving van TypeworldXL kan de cursist geen aanspraak maken op restitutie. De ondernemer draagt er zorg voor om de storing binnen een redelijke termijn te verhelpen. Indien de storing langer dan 48 uur in beslag nemen, wordt de cursist gecompenseerd met een langere looptijd van de cursus. Dit geldt alleen als de cursist de cursus nog niet binnen de geldigheidsduur heeft afgerond.

Artikel 7 – Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een licentie voor de digitale leeromgeving van TypeworldXL is één jaar. Na afloop van dit jaar wordt het account afgesloten.

Artikel 8 – Beschikbaarheid

 1. De ondernemer spant zich in om de beschikbaarheid van haar diensten zo goed mogelijk aan te bieden. De ondernemer kan echter niet garanderen dat er nooit een storing zal optreden.
 2. De cursist is zelf verantwoordelijk voor een adequaat beveiligingsniveau van hardware en software, want de ondernemer kan niet garanderen dat er bij het gebruik van de digitale leeromgeving van TypeworldXL geen enkele schade kan worden veroorzaakt aan hardware of software van de cursist.

Artikel 9 – Gebruiksrecht

 1. Het gebruik van een licentie is uitsluitend toegestaan aan de cursist.
 2. De cursist gebruikt de inloggegevens alleen zelf.
 3. De cursist verkrijgt een exclusieve, niet overdraagbare licentie voor de leeromgeving van TypeworldXL. Daarbij wordt expliciet geen toestemming verleend om de content aan derden openbaar te maken of om deze te verveelvoudigen.
 4. De ondernemer is gerechtigd om naar eigen inzicht de inhoud en verschijningsvorm van haar diensten te wijzigen. Hierbij stelt de ondernemer zich tot doel om de gebruikerservaring te verbeteren.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. De ondernemer beantwoordt ingediende klachten binnen een termijn van 7 dagen na binnenkomst. Als het beantwoorden van de klacht langer duurt, ontvangt de cursist van de ondernemer binnen 3 dagen een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de cursist een antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil.

Artikel 11 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de cursist waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – Privacy

De ondernemer respecteert de privacy van haar cursisten en behandelt de verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).